Faillissement en Herstructurering

B&G_PICTO_PMS_NW_8x

Faillissementsrecht- advocaten in de driehoek Den Bosch- Tilburg- Eindhoven
Verdeeld over de verschillende vestigingen van Bogaerts & Groenen is een ervaren team van advocaten werkzaam, gespecialiseerd in faillissement en herstructurering.

Advocaat faillissementsrecht
Als specialisten insolventierecht hebben wij niet alleen ruim ervaring als curator in faillissementen maar ook als adviseur van ondernemingen in financiële nood. Daarnaast treden we regelmatig op als  adviseur van partijen die geconfronteerd worden met, en benadeeld [dreigen te]  worden door het faillissement van hun debiteur. Ook banken rekenen we tot onze klanten.

Financiële problemen: en nu?
Wanneer uw onderneming in zwaar weer verkeert, denken we graag met u mee over een gepaste oplossing. Afhankelijk van uw specifieke omstandigheden, adviseren we u  over uw juridische positie, zijn we alert op juridische valkuilen.

Herstructurering en herfinanciering
U streeft als ondernemer naar continuïteit en winstgevendheid van uw onderneming, maar soms staat u voor grote uitdagingen:

  • De bank zegt het krediet op;
  • De leveranciers leveren niet;
  • Uw klanten betalen niet of te laat;
  • U heeft aanvullende of overbruggingsfinanciering nodig;

De advocaten van het team insolventierecht  kunnen door middel van een quick-scan tijdig de juridische risico’s voor uw onderneming en haar stakeholders [bestuurders, aandeelhouders, commissarissen] analyseren. Wij brengen in beeld wat een faillissement zou betekenen voor de positie van het bestuur, de aandeelhouders en de raad van commissarissen. Wanneer betalingsonmacht dreigt, kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om een faillissement te voorkomen.

Surseance van betaling?
Wanneer uw onderneming betalingsproblemen heeft, dan kan het verstandig zijn om bij de rechtbank een verzoek tot surseance van betaling in te dienen zodat uitstel van betaling wordt verleend ten aanzien van bepaalde schulden. Gedurende de surseance van betaling wordt in overleg met de door de rechtbank benoemde bewindvoerder de bedrijfsvoering voortgezet indien en zolang er dekking is voor de daarmee gemoeide kosten. Ondertussen wordt onderzocht of het mogelijk is om de schuldeisers een akkoord aan te bieden. In de praktijk blijkt dat een surseance van betaling vaak de opmaat is naar een faillissement. Wij hebben veel ervaring als bewindvoerder in surseances van betaling en zijn daarom als geen ander in staat bedrijven te begeleiden in [de aanloop naar een] surseance van betaling en hen te adviseren over hun positie.

Wat is een prepack?
Momenteel is een wetsvoorstel aanhangig waarin de reeds in de praktijk ingevoerde figuur van de prepack formeel geregeld wordt. Een faillissement leidt veelal tot negatieve publiciteit en waardeverlies. Om deze negatieve gevolgen te beperken, kan de rechtbank verzocht worden een “beoogd curator’ te benoemen. De beoogd curator heeft tot taak om, in de aanloop naar een te verwachten faillissement, mee te kijken, zich te laten informeren en zich een oordeel te vormen over de gang van zaken binnen de onderneming. Op die wijze kan in alle rust onderzocht worden of en zo ja, onder welke voorwaarden  een doorstart vanuit faillissement gerealiseerd kan worden en wordt waardeverlies beperkt. De insolventiespecialisten van Bogaerts & Groenen advocaten B.V. hebben expertise als beoogd curator [o.a. De Harense Smid] én als adviseur bij de aanvraag van een prepack.

Faillissementsaanvraag
Wanneer een schuldenaar niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de rechtbank op het verzoek van de schuldenaar [eigen aangifte] het faillissement uitspreken.

Bent u crediteur en hebben uw incasso maatregelen geen effect en overweegt u het faillissement aan te vragen van uw debiteur, dan staan wij u graag met raad en daad bij en dienen desgewenst namens u het verzoek [rekest] tot faillietverklaring bij de rechtbank in.

Verweer, verzet, hoger beroep
Indien uw faillissement is aangevraagd, ontvangt u van de rechtbank een oproep om op de zitting te verschijnen. Als u verweer wil voeren tegen het verzoek tot faillietverklaring is het van groot belang dat u zo snel mogelijk advies inwint over uw positie en u zo nodig op de zitting laat bijstaan. Indien de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken dan heeft u in beginsel veertien dagen de mogelijkheid om in verzet te komen of, wanneer u op de zitting aanwezig bent geweest, acht dagen de tijd om  hoger beroep aan te tekenen. In dat geval is bijstand door een advocaat wettelijk verplicht gesteld.

Failliet verklaard: en nu?
Vereffening en doorstart
De curator is belast met het beheer en de vereffening van de boedel. Het is de taak van de curator om in het belang van de gezamenlijke crediteuren de activa te verkopen tegen een zo hoog mogelijke opbrengst.

Doorstart onderhandelingen met de curator
Juist omdat Bogaerts & Groenen veel ervaring heeft vanuit de positie van curator of bewindvoerder, kennen wij als geen ander de spelregels rondom een doorstart. Wij adviseren u graag over uw positie als [potentiële] doorstarter en begeleiden desgewenst de onderhandelingen met de curator.

Rechten van de crediteuren
Wanneer alle activa verkocht zijn en er geen baten meer te verwachten zijn, zal de curator de opbrengst volgens de wettelijke regels van voorrang verdelen. Wordt u als leverancier of als afnemer geconfronteerd met het faillissement van uw contractspartij? Zijn uw contracten faillissements-proof? Heeft u bijzondere rechten bedongen, zoals pandrecht, hypotheekrecht, eigendomsvoorbehoud, retentierecht of is het recht van reclame nog in te roepen? Wij adviseren u, als crediteur,  graag over uw positie in het faillissement.

Bestuurdersaansprakelijkheid
In ieder faillissement zal de curator een zogenaamd rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. De curator onderzoekt of er in de aanloop naar het faillissement benadelende transacties zijn geweest [actio pauliana]. Verder onderzoekt de curator of er gronden zijn om de bestuurder[s] van de failliete onderneming persoonlijk aansprakelijk te stellen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur.  Ook wanneer u als bestuurder van een vennootschap aansprakelijk gesteld wordt door een curator kunnen wij u van dienst zijn bij het vaststellen van uw juridische positie en het voeren van verweer.

Geschil met de curator
Zowel de gefailleerde onderneming als crediteuren kunnen, wanneer zij het niet eens zijn met een [voorgenomen] handelwijze van de curator, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, van de rechter-commissaris in het faillissement een beslissing uitlokken of een aan de curator op te leggen bevel vragen. We adviseren u graag.

Einde van het faillissement
De meeste faillissementen eindigen door opheffing wegens gebrek aan baten of vereenvoudigde afwikkeling maar het is ook mogelijk dat aan de crediteuren een uitdeling wordt gedaan of een crediteurenakkoord wordt aangeboden.

De curatoren worden bij de administratieve afwikkeling van de faillissementen ondersteund door onze faillissementsmedewerkster.

De advocaten van Bogaerts & Groenen zijn specialisten op het gebied van:

  • Schuldsanering
  • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
  • Herstructureren van bedrijven
  • Faillissementen en surséances
  • Reorganisatie of een doorstart van uw onderneming
  • Optreden als curator of bewindvoerder

Wilt u weten welke faillissementen zijn uitgesproken door de rechtbanken Breda en ‘s-Hertogenbosch dan kunt u gebruik maken van de volgende pagina op onze website.

Zie ook de branche Bijzonder Beheer Desk

Faillissement en Herstructurering

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Onze Advocaten

Leer hoe je erectiestoornissen kunt behandelen

Acheter la pilule Kamagra | Kamagra günstig kaufen | Kamagra in Nederland zonder recept | Comprare Viagra originale on-line | Viagra barato en España