Aanbestedingsrecht

Europese en Nederlandse aanbestedingsregels hebben als doel de bevordering van eerlijke mededinging in Europa en daarnaast een eerlijke interne marktwerking. Inschrijving op een aanbesteding is vaak een kostbare en tijdrovende zaak. Aanbestedingsprocedures zijn vaak ook erg formeel waardoor kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben. Over aanbestedingen wordt veel geprocedeerd waardoor er veel jurisprudentie is waarin de regelgeving door rechters is uitgelegd en toegepast. Voor de praktijk is dit van belang omdat op die manier vage termen en formuleringen een concrete invulling krijgen.

Advies

Wij adviseren cliënten over diverse vragen. Vragen als:

 • Moet een opdracht (Europees) worden aanbesteed?
 • Hoe voldoe ik aan de motiveringsverplichting op grond van de nieuwe Aanbestedingsplicht?
 • Hoe voldoe ik aan de richtlijnen uit de Proportionaliteitsgids?
 • Wanneer is sprake van een aanbestedingsplicht?
 • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt voor het op de markt zetten van de opdracht?
 • Welke gegevens dienen aan inschrijvers voorafgaand aan de aanbesteding te worden verstrekt?
 • Welk aanbestedingsreglement moet ik van toepassing verklaren?
 • Kunnen termijnen als vervaltermijnen worden geformuleerd?

Wij adviseren zowel aanbestedende diensten als inschrijvers ook gedurende aanbestedingsprocedures over vragen als:

 • Voldoet een inschrijving aan de formele eisen of moet deze worden geweigerd?
 • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen?
 • Is voldaan aan de geschiktheidseisen?
 • Wat zijn de gevolgen van het niet volledig / compleet indienen van stukken?
 • Mag de inschrijving worden aangevuld door de inschrijver?
 • Moet pro-actief om informatie worden verzocht op basis van het Grossmann arrest?
 • Mag ik de procedure staken en een nieuwe aanbesteding uitschrijven?
 • Moet op formaliteiten een inschrijving terzijde worden gelegd?

Wij begeleiden u bij aanbestedingsprocedures.

Wij begeleiden diverse aanbestedingsprocedures over werken als rioleringen, wegen, bestrating, etc. en diensten als groenvoorziening, catering, automatisering, WMO hulpmiddelen, etc. Dat begint al bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, de keuze voor aanbestedingsreglementen, etc.
Daarbij adviseren wij over onder andere de keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure en de te hanteren selectie- en gunningscriteria. Wij adviseren ook bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten [bestekken].

Wij procederen voor u.

Soms is de uitkomst van een aanbesteding aanleiding om de kwestie aan de rechter voor te leggen. Voor aanbestedende diensten beoordelen we niet alleen de kans van slagen van de stellingen van een inschrijver maar kijken we ook hoe daarop te reageren zonder schadeplichtig te worden naar andere inschrijvers.
Voor inschrijvers kijken we of, wanneer en op welke wijze geprocedeerd kan/moet worden. Soms betekent dit dat we al voordat de inschrijvingstermijn is verstreken de aanbestedende dienst in kort geding moeten dagvaarden. Uit het Grossmann arrest volgt dat een [potentiële] inschrijver pro-actief moet zijn en dat kan zelfs betekenen dat over onduidelijkheden in de aanbestedingsdocumenten al voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn geprocedeerd moet worden. Op een later moment kan niet meer worden geklaagd over onduidelijkheden in de aanbestedingsdocumenten.

Bij geschillen gaat het vaak over vragen als:

 • Is de inschrijving wel op de juiste wijze beoordeeld?
 • Is de inschrijving terecht terzijde gelegd omdat er fatale gebreken zaten aan de inschrijving?
 • Had een inschrijving terzijde moeten worden gelegd omdat sprake is van een manipulatieve inschrijving?
 • Is de K-verklaring door de bevoegde persoon ondertekend?
 • Is de afwijzing voldoende gemotiveerd?
 • Is er beoordeeld op een gunningscriterium dat vooraf niet bekend was?
 • Heeft de aanbestedende dienst de referentieprojecten voldoende kritisch beoordeeld?
 • Zijn de gegevens van een andere inschrijver over referentieprojecten en omzetgegevens wel juist?

Nieuws

Bij besluit van 11 februari 2013, gepubliceerd op 19 februari 2013, is bepaald dat de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking treedt. In 2012 was de bedoeling dat de aanbestedingswet 2012 op 1 januari 2013 in werking zou treden. Dat is niet doorgegaan omdat er nog een advies moest komen van de Raad van State met betrekking tot enkele onderwerpen uit de Aanbestedingswet [het aanbestedingsbesluit]. Dat advies is op 20 december 2012 gegeven.
In het aanbestedingsbesluit van 11 februari 2013 zijn nog enkele onderwerpen uit de Aanbestedingswet nader uitgewerkt.

Dit ziet onder andere op:

 • De eisen aan de Eigen Verklaring
 • De wijze van communiceren door de aanbestedende dienst
 • De gedragsverklaring aanbesteden
 • De aanwijzing van de Proportionaliteitsgids 2012 als richtsnoer voor de aanbestedende dienst

Zie ook:

KB 11 februari 2013 inwerkingtreding Aanbestedingswet 2012
KB 11 februari 2013 de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit)
Advies 20 december 2012 van de Raad van State mbt het aanbestedingsbesluit
Gids proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken 2012

Nieuwsbrief

Wanneer u door ons op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht, dan kunt u zich aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief.
U ontvangt dan eenmaal per kwartaal een elektronische nieuwsbrief.
Indien er ontwikkelingen zijn die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende nieuwsbrief, dan sturen wij u een alert.

Vragen?

Heeft u een vraag op het gebied van het aanbestedingsrecht, dan kunt u de vraag aan ons stellen door het invullen en insturen van het contactformulier.

Gepubliceerde artikelen:

Aanbestedingsrecht

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Gelieve dit veld leeg te laten.

Onze Advocaten